kiçilmək

kiçilmək
f.
1. Həcmcə, miqdarca, ölçücə daha kiçik olmaq; azalmaq, balacalaşmaq, xırdalanmaq. . . Başın çanağı nazikləşib kiçildikcə beyin də zəifləməyə və kiçilməyə başlayır. C. M.. // Getdikcə kiçik görünmək, balacalaşmaq. Müəllim uzaqlaşdıqca kiçilir, kiçildikcə fərq edilməyəcək bir hal alırdı. S. H.. Çox keçmədi <Bəndalı> bir nöqtə kimi kiçildi, gözdən itdi. M. C.. Gedir, gedir, nəhayət; Kiçilir bir xal kimi. M. R..
2. məc. Vəzifəcə, rütbəcə alçalmaq; hörmətdən, nüfuzdan düşmək. <Xacə Nizam:> Sən kiçilsən də, böyüsən də; Hətta qopsa zülmət; Yenə parlar o zəka!. . H. C..
3. məc. Yaltaqlanmaq, özünü alçaltmaq, alçalmaq. O, divanxanada hər kəsə kiçilir, hər kəsin üzünə gülür. . H. N..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • kiçilmə — «Kiçilmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • reduksiya — <lat. reducere – qaytarmaq, geri çəkmək> 1. xüs. Mürəkkəb haldan sadə hala keçmə, bir şeyin bu və ya başqa cəhətdən azalması, zəifləməsi. 2. biol. Bədən üzvünün öz funksiyasını itirməsi ilə əlaqədar olaraq ölməsi, həcmcə kiçilməsi,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təqəllüs — ə. gödəlmə, daralma, kiçilmə, yığılma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • alçalmaq — f. 1. Aşağı düşmək, gödəlmək, boyu qısalmaq. Çayın kənarı seldən alçalmışdır. // Enmək, aşağı salınmaq. Əziz qonaq pilləkənlərdən qalxdıqca onun intizarında duran başlar da alçalırdı. M. S. O.. 2. Azalmaq, zəifləmək, düşmək. Səsi alçalmaq.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • balacalaşmaq — f. Kiçilmək, xırdalanmaq, balaca olmaq. Həcmi balacalaşmaq. O, azardan sonra lap balacalaşıbdır. – Xəlil onun irəliyə çıxmış qarnını ilk dəfə görürmüş kimi, diqqətlə baxdı: – Başın hər gün balacalaşır, qarnın böyüyür, ə, – dedi. M. Hüs.. //… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büzüşmək — f. 1. Yığılmaq, yığışmaq, bürüşüb kiçilmək, quruyub yığılmaq, solmaq, pəjmürdə olmaq. <Məşədi Kazım ağanın> kirpikləri bir birinə qarışıb, bütün vücudu ölüşgəmiş və əndamı quru alma kimi büzüşmüş(dü). M. S. O.. 2. Ütüsü və hamarlığı pozulub …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • daralmaq — f. 1. Dar hala düşmək, darlaşmaq, dar olmaq, enliliyi azalmaq. Uzağa getdikcə yol daralır. // Sıxılmaq, sıxlaşmaq, yığılmaq, kiçilmək. Ayaqqabılar daralmışdır. Köynək yığılıb daraldı. 2. Tükənmək. <Sona xanım:> Hövsələm daralıb, ağzıma… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • iqrar — is. <ər.> 1. Dil ilə söyləmə, ifadə etmə, dili ilə təsdiq etmə, etiraf. // Öz sözündə, əhdində möhkəmlik, dayanıq, səbat, sədaqət, vəfa. Əhdi dürüst ola, iqrarı möhkəm; Fikri zikri sənin sarı gərəkdir. Q. Z.. Aşinələr ixtilatında sədaqət… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kiçik — sif. 1. Həcmcə, ölçücə balaca; xırda (böyük müqabili). Kiçik əl. Kiçik göz. Kiçik otaq. Kiçik qab. Kiçik kitab. – Qapıçı kiçik pəncərədən <Nəbinin> nə istədiyini xəbər alır. «Qaçaq Nəbi». Kiçik və yoxsul daxmasının səkisi üzərində ortaboylu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kiçikləşmək — f. Kiçik olmaq, kiçilmək …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”